Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden die gelden tussen Fleurplaza Europe BV, hierna te noemen FPE, kweker en bloemist.

I ALGEMEEN
1. In die gevallen waarin de Algemene Voorwaarden in strijd zijn met de overeenkomst.
2. FPE zal het contact tussen kweker en bloemist stimuleren middels het organiseren van bijeenkomsten, het geven van workshops, het informeren van beide partijen via nieuwsbrieven, etc., met als doel het vertrouwen tussen kwekers en bloemisten te bevorderen.
3. FPE zal bedrijfsspecifieke inkoop- en verkoopinformatie tav. de individuele transacties aan de betreffende bloemist of kweker ter beschikking stellen.
4. FPE zal trachten samen met bloemisten en kwekers communicatie- en marketinginspanningen te verrichten naar consumenten, branchegenoten, overheid, financiële instellingen, opinieleiders etc. teneinde de bloemenverkoop van de betrokken kwekers en bloemisten te verbeteren.

II AANBIEDINGEN / OVEREENKOMST
1. De kweker is verplicht om het aantal door hem aangeboden producten te kunnen leveren in geval van bestellingen van een bij FPE aangesloten bloemist of bloemisten.
2. De koopovereenkomst tussen een bloemist en FPE komt tot stand wanneer een bloemist zijn order heeft verstuurd middels de webshop van FPE. De koopovereenkomst tussen kweker en FPE komt tot stand wanneer een kweker de order van FPE heeft ontvangen.
3. Het door FPE aangeboden product is uitsluitend bestemd voor decoratieve doeleinden en niet voor inwendig gebruik. Het product kan bij onjuiste toepassing, consumptie, aanraking en/of overgevoeligheid leiden tot schadelijke gevolgen voor mens en dier.
4. In geval dat een bloemist binnen een periode van twee maanden geen bestellingen doet via de webshop van FPE zal automatisch zijn toegangscode gedeactiveerd worden.

III PRIJZEN
1. De door de aangesloten kweker ingegeven aanbodsprijs van een geteeld product mag maximaal de gemiddelde klokprijs van die dag bedragen inclusief de transportkosten naar het dichtstbijzijnde veilpunt van de desbetreffende kwekerij (tenzij anders overeengekomen). De gemiddelde klokprijs is gebaseerd op de veilingprijzen van de kweker op de bloemenveiling waar hij zijn hoofdlidmaatschap heeft.
2. De kweker geeft FPE het recht om de prijs van de geleverde bloemen te toetsen aan de hand van de gemiddelde klokprijs van de aangeboden variëteiten, zodat een bloemist via FPE de juistheid van de kwekersverkoopprijs kan controleren.
3. De bloemist heeft het recht om via FPE de prijs van de geleverde bloemen van de kweker te toetsen aan de gemiddelde klokprijs van de veiling waar de kweker lid van is.
4. De verkoopprijs die FPE aan een bloemist berekent, bestaat uit:
- De verkoopprijs die een kweker aan FPE berekent voor de betreffende bloemen;
- Een procentuele opslag over de bovengenoemde verkoopprijs van een kweker;
- Een vaste opslag per doos over de bestelde hoeveelheid dozen ongeacht de waarde in de doos;
- Een vaste opslag per pallet ongeacht of er één doos of de maximum hoeveelheid dozen per pallet wordt besteld.

IV LEVERING EN LEVERINGSTIJD
1. De kweker is verplicht FPE direct te informeren indien hij niet tijdig de bestelde hoeveelheid en/of de opgegeven kwaliteit kan leveren die aangesloten bloemisten middels FPE van hem hebben gekocht.
2. Indien een kweker de overeengekomen hoeveelheid en/of kwaliteit niet levert, of niet tijdig levert, is de kweker gehouden de daaruit voortvloeiende schade voor FPE te vergoeden. De schade van het niet tijdig leveren bestaat onder ander uit de wachttijd van de vervoerder bij te late gereedstelling van de bloemen.
3. De bloemist dient bij nachtlevering een sleutel, een code of een ander toegangsmiddel aan de vervoerder ter beschikking te stellen. Indien de vervoerder geen toegang heeft tot de winkel, worden de bloemen afgeleverd bij het depot waar de betreffende chauffeur zijn rit eindigt zodat de bloemist zijn bloemen daar kan ophalen.

V OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van de kweker of FPE, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden bewerkstelligd zoals bijv. oorlog, oorlogsgevaar, terroristische aanslagen, stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen.
2. Wanneer FPE door overmacht de bloemist niet of niet tijdig kan leveren, wordt de bloemist telefonisch daarvan op de hoogte gesteld.
3. Indien mogelijk wordt er in geval van overmacht door FPE nageleverd aan de bloemist mits de kwaliteit van de producten niet sterk is verminderd.
4. Wanneer een kweker door overmacht niet of niet tijdig kan leveren, dient hij FPE direct telefonisch te informeren en dit tevens schriftelijk per mail te bevestigen.
5. Overmacht ontslaat de kweker niet van de verplichting om in samenwerking met FPE te zoeken naar alternatieven teneide de overeenkomst na te komen.

VI KWALITEIT EN GEZONDHEID
1. De kenmerken van de producten die de aangesloten kweker levert aan FPE dienen overeenkomstig te zijn met hetgeen is omschreven in de aanbodsbank van de desbetreffende kweker.
2. De kenmerken van de producten die FPE levert aan de bloemist dienen overeenkomstig te zijn met hetgeen omschreven is op de bestelsite en de kwaliteitsnormen die de VBN stelt.

VII VERPAKKING
1. De kweker verpakt de producten in de meermalige verpakkingen van FPE tenzij anders is overeengekomen.
2. De kweker verpakt de bloemen volgens de voorschriften van FPE of volgens goed koopmansgebruik. Indien een kweker herhaaldelijk producten onzorgvuldig verpakt, kan FPE het contract met de kweker opzeggen.
3. Eenmalige verpakkingen worden door een kweker tegen kostprijs in rekening gebracht aan FPE.
4. Alle meegeleverde verpakkingsmaterialen dienen door kweker en bloemist correct en fatsoenlijk gebruikt te worden.
5. Kweker en bloemist krijgen beschadigde meermalige verpakkingsmaterialen vergoed mits deze niet opzettelijk zijn beschadigd. Zoekgeraakte meermalige verpakkingsmaterialen worden niet door FPE vergoed.

VIII VERLADING EN TRANSPORT
1. Kwekers dienen de producten fatsoenlijk en en behoorlijk te verzenden naar FPE. Bij het niet nakomen hiervan kan FPE het contract met de kweker beëindigen.
2. In geval van verzending met eigen vervoer of groepsvervoer is de kweker aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan tot het afleveringstijdstip op de betreffende veiling.
3. In geval van verzending via transport van FPE is de kweker aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan tot aan het acceptatietijdstip van de transporteur van FPE.

IX RECLAMES
1. Klachten van de bloemist over geleverde producten dienen vóór 12:00 uur op de leverdag gemeld te worden aan FPE.
2. De klachten moeten een nauwkeurige omschrijving van het gebrek omvatten en een opgave bewijsvoering waaruit blijkt dat de door de bloemist afgekeurde producten identiek zijn en dus behoren tot de geleverde producten van FPE.
3. De klachten worden door de accountmanager ter plaatse gecontroleerd. Bij een terechte klacht wordt het totale productbedrag gecrediteerd en verrekend.
4. Klachten die betrekking hebben op een deel van afgeleverde producten kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

X BETALING
1.FPE kan vanuit de BackOffice, met toestemming van de aangesloten kweker van FPE, automatisch veilingbrieven verzenden naar de desbetreffende veiling waar de kweker zijn hoofdlidmaatschap heeft.
2. De kweker dient één keer per week zijn aanvoerbrief in te vullen overeenkomstig het getoonde voorbeeld EAB overzicht op de internet site van FPE. Het EAB-voorbeeld is inhoudelijk gelijk aan de EAB die door de bloemenveiling wordt gehanteerd.
2. FPE int vanaf 12:00 uur op de leverdag middels automatische incasso het factuurbedrag van de bloemist.
3. Alle bloemisten hebben dezelfde bestedingslimiet welke op de website van FPE staat vermeld.
4. In geval van stornering van het geincassseerde bedrag kan voor de desbetreffende bloemist de toegang tot de webshop worden geweigerd.